Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Біогазові пристрої України

В Україні та СНД на 2002 рік нараховувалось більше 70 при­строїв, з яких, нажаль, працездатними є лише половина. Вітчизняні пристрої, можна розділити на чотири типи за методом завантажен­ня і перемішування сировини, наявності системи обігріву та ізоля­ції (таблиця 3.1).

Таблиця 3.1 — Типи пристроїв

Типи реакторів

Метод перемішування і завантаження

руч­

ний

пневматичний

гідравліч­

ний

ручне заван­таження

пневматичне заван­таження

Реактор з обігрівом і ізоляцією

6

18

3

Реактор без обігріву і ізоляції

27

Спільною особливістю всіх пристроїв є сталевий реактор, який представляє собою утилізовану ємність для зберігання наф­топродуктів або води, залізничні цистерни.

Для змішування сировини використовують ємність, в якій цю сировину змішують з водою. Реактор виготовляється із сталевих ємностей і не являється утепленим. Протягом теплої пори року, пристрої працюють в психрофільному режимі, через відсутність ізоляції та підігріву реактору.

Завантаження сировини в реактор відбувається порційним ме­тодом, з періодичністю від 2 і більше разів на рік, вручну. З причи­ни непродуманої конструкції пристрою, процес завантаження і ви­вантаження сировини ускладнений. За допомогою вбудованої у ре­актор мішалки сировина перемішується ручним способом один раз на добу. Газ зазвичай використовується безпосередньо для приго­тування їжі.

Приклад 1. Біогазова установка з перемішуванням без обігрі­ву (рисунок 3.9). Установка була сконструйована у 2003 році і при­значалася для отримання біогазу для опадения і приготування їжі та отримання рідких органічних добрив з біомаси двох господарств ВРХ, овечої та пташиної біомаси сусідніх господарств. Складовою установки є один надземний реактор без підігріву об’ємом 5 м3 з ручним способом завантаження, перемішування і вивантаження си­ровини.

image072

1 — реактор; 2 — завантажувальний отвір; 3 — пристрій перемішування сировини; 4 — вивантажувальна труба

Рисунок 3.9 — Зовнішній вигляд і схема біогазової установки

Після монтажу навесні 2003 року установку завантажили трьома тоннами сировини і запустили працювати в психрофільному режимі протягом трьох літніх місяців. Біогаз, що виділився за літ­ній період, вистачило лише на приготування їжі. З того ж року, ви­вантаження та завантаження сировини більше не здійснювалося.

Недоліки конструкції включають в себе недоробку системи ручного перемішування, незручність завантаження і вивантаження сировині і; непридатність для цілорічної ефективної роботи, еконо­мічну невигідність установки та відсутність ізоляції і обігріву реак­тору. Якщо на реакторі відсутній запобіжний пристрій, це може привести до розриву реактора через надлишковий тиск.

Пристрої з ізоляцією, ручним завантаженням, підігрівом і пне­вматичним перемішуванням сировини можна зустріти в Вінниць-

кий області. Ємністю для змішування сировини, в якій вона ручним способом розводиться водою, зазвичай служить діжка. Сировина підігрівається до мезофільних або термофільних температур в ізо­льованому реакторі, за допомогою електричного опалення, яке піді­гріває воду в реакторі, шо циркулює по трубах. Завантаження си­ровини в реактор здійснюється раз на тиждень і перемішується ли­ше один раз на день. Газ збирається в окремому газгольдері та за­звичай використовується для приготування їжі. До внесення на по­ля добрив використовується сховище для їх зберігання.

Приклад 2. Біогазова установка з перемішуванням і обігрі­вом, яка розташована у Вінницький області України (рисунок 3.10).

image073

1 — водогрійний котел; 2 — реактор; 3 — завантажувальний отвір; 4 — за­побіжний клапан; 5 — газова мішалка; 6 — труба вивантаження сировини; 7 — проміжний газгольдер; 8 — ресивер; 9 — водяний затвор; 10 — бункер — накопичувач; 11 газгольдер; 12 компресор

Рисунок 3.10 — Зовнішній вигляд и схема біогазової установки:

Складовою частиною установки є підігрівальний підземний реактор, обсяг якого становить 5 м з ручним завантаженням, вива­нтаженням і пневматичним перемішуванням сировини. Пристрій був побудований в 2004 ропі на власні кошти, з метою одержання біогазу для опалення побутових приладів і рідких органічних доб­рив і переробляє біомасу господарства з 12 голів ВРХ.

Після монтажу на весні 2004 року пристрій почав працювати в термофільному режимі на подвір’ї. Завантаження пристрою здій­снювалося кожен тиждень, в результаті вироблений біогаз викорис­товувався для приготування їжі. Вивантажене добриво використо­вувалося для удобрення виснаженої ділянки землі під картоплю.

Установки з ізоляцією та підігрівом реактора, пневматичним пере­мішуванням і завантаження сировини поширені в Чуйській області Киргизстану. Для змішування сировини можна використовувати ємність будь-яких розмірів і форм, в залежності від роду сировини. Сировину греба розбавляти теплою водою, щоб уникнути уповіль­нення процесу переробки сировини в реакторі. Для перемішування сировини застосовують пневматичний спосіб, підігрів до мезофіль — ної або термофільної температури. Реактор має бути утепленим і зробленим із сталевих ємкостей. Газ збирається в окремому газго­льдері, який також представляє собою сталеву ємність. Цей газ ви­користовують для обігріву приміщень, приготування їжі, вироб­лення електрики і заправки автомашин. Біодобрива зберігають у пристосованих сховищах.

Приклад 3. Прикладом модернізоаної установка з перемішу­ванням і обігрівом може служити установка асоціації «Фермер» в с. Петрівка Чуйської області Киргизстану (рисунок 3.11).

Установка складається з 3 вертикальних (25 м2, 25 м2, 40 м2) і одного горизонтального (60 м2) реакторів з пневматичним заванта­женням і перемішуванням, автоматичним відбором вироблюваного біогазу. Працює з 2002 року і переробляє біомасу 35 голів ВРХ, 160 свиней, 350 курей, а також привізну біомасу і фекалії — всього 10 тонн. Окрім реакторів, біогазовий модуль також складається з аб­сорбера для відділення вуглекислоти, газгольдерів загальним об’є­мом 30 м3, газоелектричного генератора потужністю 30 кВт, а та­кож установки для заправки автомашин і балонів біогазом.

В термофільному режимі працює лише горизонтальний реак­тор, об’єм якого становить 60 м3′ решта реакторів працює в мезофі — льному режимі. Для того, щоб температура залишалась оптималь­ною, модуль компонують в приміщеннях. Для того, щоб підігріти сировину, як)’ завантажують використовують гарячу воду, яка піді­грівається вироблюваним газом. Для системи підігріву у газових котлах, застосовують інфрачервоні опалювальники. Для транспор­тування біомаси та отриманого добрива модуль забезпечують ме­ханізмами. На завантаженні і вивантаженні сировини працює трак­тор МТЗ-80 і розкидувач рідких добрив (РЖТ-5). Пристрої з гідрав­лічним перемішуванням сировини, ізоляцією та підігрівом реакто­ра

image074

1 — водогрійний котел; 2 — труба подачі сировини; 3 — пневмоперемі — шування; 4 — реактори; 5 — підігрів сировини; 6 — запобіжний клапан; 7 — га­зовідвід; 8 — водяний затвор; 9 — фільтр, 10 — компресор; 11 — ресивер; 12 — насос вакуумний; 13 — приймач навозу; 14 — ємність для підігріву води; 16 — бункер подачі; 17 — газгольдер; 18 — компресор високого тиску; 19 — газголь­дери автозаправки; 20 — редуктор газовий

Рисунок 3.11 — Зовнішній вигляд і схема біогазової установки

Місцем знаходження таких установок є Чуйська обл. Киргис — тану, де знаходиться дві установки і одна — в Ошській області. Змі­шування сировини здійснюється в ємності, яка може бути різних форм та розмірів. Реактор виготовляється зі сталі і повинен бути утепленим. Сировину підігрівають до мезофільної температури і перемішують гідравлічним способом.

Приклад 4. Прикладом такої ж установки, як і в прикладі З, може служити установка на птахофабриці «2Т» в м. Канті Чуйської області Киргизстану (рисунок 3.12). Установка складається з трьох надземних реакторів з підігрівом, обсяг кожного становить 25 м2 з гідравлічним завантаженням, вивантаженням і перемішуванням си­ровини за допомогою відцентрових насосів.

image075

image076

1 — реактори; 2 — теплогенератор, 3 — ємність для підготовки сировини; 4 — насоси для закачки і перемішування сировини; 5 — ємність для зберігання добрив

Рисунок 3.12 — Зовнішній вигляд і схема біогазової установки в м. Кан­те

Теплоізоляційний шар покриває ємності біореактору. Обігрів енергією сонячних променів в другій і в третій камерах здійснюєть­ся за раху нок відкриття стулок, а підігрів перероблюваної біомаси в першій ємності реактора здійснюється автоматично водяним тепло­генератором. Тепло всередині ємностей утримується теплозахис­ним шаром, через те, що у холодну нору року стулки закриваються.

Установку було побудовано у 2002 році за рахунок власних коштів власників птахофабрики, продуктивність роботи складає до 5 тонн сировини на добу. Після ремонту термін роботи установки склав три місяці у мезофільному режимі, після чого її призупинили.

Заван таження установки проводилося кожен тиждень, добриво, яке вивантажували постачали населенню. Біогаз не витрачався.

Установка була призупинена через недосконалість технології внесення рідких добрив. Недосконалість показника рівня сировини в реакторах приводить до неточностей при завантаженні сировини через те, що конструкція установки не передбачає використання вироблюваного біогазу. Установка вимагає конструктивного до­опрацювання, але в цілому вона придатна до роботи.

Оставить комментарий