Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Етапи анаеробного зброджування і вимоги до стабільності процесів

Розрізняють два етапи анаеробної обробки, які реалізуються різними видами біоценозу мікроорганізмів. Перше бактеріальне співтовариство, що складається з кислотоутворюючих бактерій, здійснює перетворення складних органічних сполук на простіші ор­ганічні речовини (органічні кислоти — оцтову, пропіонову та масля­ну і спирти). Ці речовини служать джерелом живлення другого спі­втовариства — метанутворюючих бактерій, які являються строгими анаеробами, що повільно розвиваються та є дуже чутливими до те­мператури і змінювань pH довкілля. Метанутворюючі бактерії є ключовими організмами анаеробного зброджування, що трансфор­мують органічні кислоти та спирти в метан (СН4) і діоксин вуглецю (С02) [2, 6, 8, 10, 26, 29, ЗО, 32, 38, 43-46, 49-51, 59, 62, 64, 83, 88, 94, 114, 122,123, 138].

Для забезпечення стабільності зброджування та виключення втрати стійкості між цими двома процесами (кислотним і метано­вим зброджуванням) повинна підтримуватися строго визначена ба­лансова рівновага. Інакше можливе повне блокування кінцевого процесу — метанового зброджування (газ не горить, мул не стабілі­зується, з’являється гнильний неприємний запах). У разі такого ро­ду зриву період відновлення процесу метанового зброджування ве­льми трудомісткий і займає за часом декілька місяців. Для приско­рення запуску метантенка застосовується засівання його вже доспі­лим активним мулом, відібраним з іншого діючого метантенка. При цьому активний мул, що поступає в метантенк, повинен змішувати­ся з активним мулом, який пройшов до нього ферментацію, що ви­магає інтенсивного механічного змішування оброблюваної суміші.

Біологічна рівновага між кислотною і метановою фазами може бути оцінена декількома критеріями (табл. 2.3). Існують й інші ви­моги, виконання яких необхідно для підтримки стійкості процесу анаеробного зброджування в реакторі. Органічне навантаження не повинно бути вище ніж 2…З кг летких речовин на м3 на добу для споруд з інтенсивним перемішуванню м і регулюванням температу­ри і 0,75… 1,0 кг для звичайних стандартних споруд.

Критерії

Критерії

нормального

процесу

Критерії

аварійного

режиму

pH

6,8…7,2

<6,7

Летючі кислоти, мг/л

<500

>1000

Виробництво газу, м3/кг летючих речовин

0,8…1,0

<0,5

Зниження концентрації летючих речовин, %

40… 50

<30

Вміст С02 у газовому вихлопі, %

65…70

<50

Піноутворення в метантенку (якісна оцінка)

немає

піка

Для дотримання балансу мінімальної швидкості розбавлення зі швидкістю зростання мікроорганізмів тривалість перебування ак­тивного мулу не повинна бути менше 10… 12 діб для спеціально обладнаних споруд і 25…ЗО діб для звичайних стандартних споруд [19, 26, 43, 47,48, 53, 56,66, 76, 90,127,130,138].

З точки зору кислотно-лужного балансу анаеробно-зброджена рідина може бути представлена як водний розчин проміжних і кін­цевих продуктів:

— летючі кислоти (оцтова, пропіонова) та їх солі, що знаходяться в рів­новазі з кислотами;

— вугільна кислота та її кислі солі (бікарбонати);

— амонійні сполуки.

За певних значень pH і концентрації летких кислот існує ціл­ком певне співвідношення між кислотою та її солями, при цьому для заданої загальної кількості С02 має місце рівновага між віль­ною кислотою й її бікарбонатами. При pH, близькому до 7,0, та ін­тенсивному зброджуванні всі летючі кислоти в першому набли­женні знаходяться у формі солей (головним чином амонійних).

Оставить комментарий