Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Пристрої горизонтального та вертикального типу

Головними чинниками вибору розташування реактора є метод завантаження і наявність вільної території в господарстві. При на­явності достатньої кількості вільного місця та здійснення безперер­вного методу завантаження сировини використовують горизонта­льні пристрої. Вертикальні установит використовуються, якщо це

необхідно для зменшення місця, займаного реактором та краще пі­дходять для порціонного завантаження сировини.

Підземні та наземні пристрої. Враховуючи та користуючись топографією, можна оптимізувати роботу пристрою, при виборі мі­сця для розташування пристрою. Наприклад, найзручніше буде ро­зташовувати пристрій на схилі, для того, щоб завантажу вальний отвір знаходився низько, та за рахунок легкого нахилу для виван­таження, який повинен знаходитися на невеликій висоті для зруч­ності завантаження в транспортні засоби, сировина в реакторі пе­реміщувалась (рисунок 3.6).

image069

Рисунок 3.6 — Біогазовий пристрій, розташований на схилі

Ще одним чинником, який треба взяти до уваги при виборі пристрою, являється вдосконалена теплоізоляція підземних при­строїв, що враховує слабкий вплив добових змін температури на процес зброджування сировини, так як температура грунту на гли­бині більше одного метра практично не змінюється [2].

Металеві, бетонні та цегляні реактори [3, 231-252]. За ма­теріалами, з яких виготовляється реактор, можна розрізняти при­строї. Під землею, зазвичай, споруджуються бетонні реактори. Та­кий реактор являє собою циліндр, і невеликі установки (до 6 м3) можуть виготовлятися на конвеєрній основі. Необхідні спеціальні заходи для герметизації реактора. Перевагами таких реакторів є: можливість масового виробництва та низькі витрати на придбання матеріалів спорудження. До недоліків можна віднести: великий об­сяг споживання високоякісного бетону, необхідність кваліфікова­них будівельників і великої кількості дротяної сітки, відносна нови-

ІОЗ

зна конструкції, необхідність спеціальних заходів для забезпечення герметичності газгольдера.

Цегляні реактори мають округлу форму і споруджуються для підземних пристроїв з фіксованим або плаваючим газгольдером (рисунок 3.7). Перевагами таких реакторів є: тривалий термін вико­ристання, низькі початкові витрати, відсутність рухомих або іржа­віючих частин, компактність конструкції, економія місця і висока ізольованість, будівництво створює місцеву зайнятість. Для того, щоб знизити площу, яку займає установка і оберегти реактор від рі­зких змін температури, його розташовують під землею. Недоліками таких реакторів є: цегляний газгольдер потребує спеціальних пок­риттів (заради забезпечення герметичності та високої працездатно­сті); частий витік газу; важко контролювати роботу установки, че­рез підземне розміщення; необхідність ретельного розрахунку рів­нів споруди; дорогою та складною процедурою підігріва сировини в реакторі. Таким чином, цегляні пристрої рекомендується застосо­вувати лише в теплих країнах при наявності кваліфікованих робіт­ників.

image070

Рисунок 3.7 — Будівництво цегляного реактора на Кубі

Металеві реактори можна використовувати для будь-яких ти­пів установок, вони герметичні, прості у застосуванні і можуть ви­тримувати надвисокий тиск. Часто можна використовувати вже на­явні ємності. Проте, метал являється відносно дорогим і потребує ретельного догляду, щоб запобігти виникнення іржі.

Додаткові пристрої — ємність для змішування та сховища для зберігання біодобрив у зимовий період. Прикладом при викорис-

104

танні додаткових пристроїв може служити типова для розвинених країн конструкція біогазового пристрою (рисунок 3.8). Для змішу­вання сировини можна використовувати ємність будь-яких форм і розмірів, в залежності від сировини. Ємність містить насос для за­вантаження сировини в реактор і пристосування для змішування та подрібнення сировини. В деяких випадках застосовують такі при — сгрої для того, щоб заздалегідь підігріти сировину та уникнути уповільнення процесу зброджування сировини в реакторі.

Реактор зазвичай виготовляють із сталі або бетону, він має бути теплоізольованим. Заради оптимального проходження сиро­вини, реактори великих розмірів мають видовжену форму. Перемі­шування сировини відбувається повільно рухомими роторами або біогазом. Існують установки, які складаються з декількох і навіть більше реакторів.

Газгольдер виготовляється або з еластичного матеріалу і роз­ташовується над ємністю реактора, або зі сталі і знаходиться біля реактору.

image071

Рисунок 3.8 — Типова для розвинених країн біогазова установка з м’яким газгольдером

В зимовий час, біодобрива зберігаються в сховищах, які мо­жуть бути відкритими або закритими і сполученими з газгольдером для збору надлишкового біогазу. Перед подачею на поля біодобри­ва перемішуються.

Біогаз використовується для роботи побутових приладів, а та­кож для вироблення електрики за допомогою електрогенератора та для виробництва теплової енергії.

Оставить комментарий