Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПЕРЕРОБКИ ОРГАНОВМІСНИХ ДЖЕ­РЕЛ БІОМАСИ

Біологічна обробка органовмісних відходів є широко застосо­вуваним методом очищення стічних вод та утилізації осадів очис­них споруд в аеротенках (рисунок 2.1) через свою ефективність та простоту реалізації в промислових умовах. Біологічне окислення органічних відходів здійснюється спільнотою мікроорганізмів (біо­ценозом), що включає безліч різних бактерій, які вперше були відк­риті Антони ван Левенгук (Antoni van Leeuwenhoek — голландський натураліст, конструктор мікроскопів, основоположник наукової мі­кроскопії, член Лондонського королівського товариства, який дос­ліджував за допомогою своїх мікроскопів структуру різних форм живої матерії, рисунок 2.2). Найпростіші та ряд більш високоорга — нізованих організмів (водоростей, грибів і т. д.), пов’язані між собою в єдиний комплекс складними взаємовідносинами (метабіозе, сим­біози й антагонізму). Найголовніша роль у цьому співтоваристві належить бактеріям, кількість яких варіюється від 106 до 1014 клітин на 1 г сухої біомаси. При цьому кількість родів бактерій може дося­гати 5… 10, а видів — декількох десятків і навіть сотень [62-66].

image033

Рисунок 2.1— Загальний вигляд аеротенку

image034

Рисунок 2.2 — Фотографія Ан тона Левенгука

В даний час для біологічного очищення стічних вод широко використовуються два типи біологічних процесів:

— аеробні процеси, в яких мікроорганізми використовують кисень, роз­чинений у стічних водах;

— анаеробні процеси, в яких мікроорганізми не мають доступу’ ні до ро­зчиненого кисню, ні до інших, кращим у енергетичному відношенні акцепто­ром електронів, таким як нгірат-іони.

Ці два процеси протікають у біореакторах, лабораторний ви­гляд якого показаний на рис. 2.3 у присутності тепла, що є обов’язковою причиною утворення метану.

image035

Рисунок 2.3 — Загальний вигляд лабораторного біореакгору

Проміжними між цими двома процесами являються аноксичні процеси, що здійснюють при практичній відсутності (нестачі) роз-

чиненого кисню і наявності нітратного (і частково нітритного) кисню. У присутності кисню та органічних речовин метаболізм в процесі життєдіяльності аеробних мікроорганізмів тваринної клітки (рисунок 2.4 а) може бути вельми різний, залежно від умов середовища, але він відповідає, в кінцевому рахунку, комбінаціям кисню з вуглецем та азотом при утворенні СО2, NO3 і Н20, рисунок 2.4 б.

image036

а)

У тому разі, коли в середовищі відсутній розчинений кисень (в умовах анаеробіозу), метаболізм здійснюється вже іншими видами мікроорганізмів, здатними виживати за таких умов і використову­вати як акцептора електронів вуглець, що входить до складу орга­нічних молекул.

Оставить комментарий