Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Німеччина

Так, наприклад, одним з перспективних способів отримання біогазу в малих кількостях займаються у Німеччині, в якій до ЗО % енергії, необхідної для тваринницьких ферм, передбачається отри­мувати за рахунок виробництва біогазу з гнойових стоків. Проте, наявні в країні малопродуктивні біогазові установки (57 установок з загальною ємністю реакторів 5000 м ) не можуть вирішити поста­вленої проблеми. ККД діючих установок з виробництва біогазу до­рівнює 58 %. При чисельності поголів’я 250 голів великої рогатої худоби (ВРХ) капіталовкладення на установки з переробки гною на біогаз становить від 1500 до 15000 у. о., тобто на одну голову вели­кої рогатої худоби. Для отримання біогазу в Німеччині використо­вується декілька технічних рішень: проточна система, з поперечним використанням реакторів.

У проточній системі (при безперервному процесі) субстрат за­вантажують в реактор безперервно або через короткі проміжки часу (наприклад, щодоби), видаляючи відповідний обсяг шлаку (рисунок 1.1). Завжди постійний об’єм субстрату розраховується відповідно до заданих гідравлічними розрахунками часу перебування маси в реакторі. Якщо забезпечується постійність умов виробництва, а са­ме подання маси, концентрації сухої речовини і завантаження ро­бочого простору, тобто концентрація здатного до бродіння органіч­ної речовини при завантаженні, оптимальна температура бродіння і рівномірне перемішування маси, то цей вид виробництва дозволяє отримати максимальний вихід газу при безперервному процесі га­зоутворення.

image004

1 — газгольдер; 2 — накопичувач шламу; 3 — газова камера; 4 — добовий вихід газу; 5 — заповнення.

Рисунок 1.4- Проточна система отримання біогазу

Схема з поперемінним використанням реакторів характеризу­ється переривчастим процесом, що протікає не менш ніж у двох однакових за розмірами і формою реакторах. У випадку, наприклад,

щодобового завантаженні свіжого субстрату, реактори, при утво­ренні певної кількості шламу, поперемінно заповнюються свіжим субстратом і після закінчення заданого терміну бродіння спорож­няються так, що в них залишається тільки затравочний шлам. Оскі­льки, при постійній кількості подаваного в реактор матеріалу, зава­нтаження робочого простору під час процесу заповнення буде по­ступово знижуватися в порівнянні з оптимальним значенням.

Оставить комментарий