Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Зниження вологості біогазу

Процес анаеробного зброджування органічних речовин відбу­вається в природних умовах і в біореакторах, як правило, в рідкому (водному) середовищі, хоча в останні роки з’явились дослідні ро­боти з метанової ферментації твердих сухих відходів [311].

1 — яма ферментатора з сировиною; 2 — куполоподібна кришка; 3 — випу­скний патрубок; 4 — трубопровід для подачі біогазу; 5 — канавка гідрозатвору з водою

Рисунок 7.1 — Схема установки для отримання біогазу з конічним ков­паком

Біогаз з біореакторів і метантенків має відносну вологість бли­зько 100 %, а оскільки він виходить з реактора при барботуванні через шар рідини, то часто містить велику кількість краплинної во­логи. Біогаз, що добувається з звалищ побутових відходів, має ме­ншу вологість, але часто в товщі звалища є значна кількість так званого фільтрату, і вологість біогазу підвищується. Використання вологого біогазу в топках котлів і камерах згорання двигунів нега­тивно позначається на роботі цих пристроїв, знижує їх ККД і під­вищує рівень шкідливих викидів, призводить до корозії устатку­вання.

При подальших операціях з підготовки біогазу, зокрема, які використовують кріогенні технології наявність вологи в біогазі не­допустима. У лінії підготовки біогазу до використання спочатку ре­комендується встановлювати віддільники й відбійники краплинної вологи. їх конструкції різноманітні і аналогічні звичайним волого- відділювачам в системах використання будь-яких газів, наприклад, природного газу.

У [311] запропоновані оригінальні конструкції відокремлюва — чів краплинної вологи для біогазу на основі новітніх синтетичних фільтруючих матеріалів вітчизняного виробництва.

Після видалення краплинної вологи відносна вологості біогазу залишається дуже високою, досягаючи 100 %. В [318] проаналізо­вані методи її зниження і обґрунтована доцільність застосування синтетичних цеолітів типу NaA(K) виробництва Державного науко­во-дослідного і проектного інституту основної хімії (НІОХІМ) у м. Харкові.

Схема використання таких цеолітів передбачає наявність двох паралельно і позмінно працюючих при кімнатній температурі адсо­рберів, заповнених цеолітом. Поки через один адсорбер йде потік біогазу, віддаючи вологу, другий регенерується завдяки нагріву та відкачці парів води. Потім адсорбери змінюються функціями. Цео­літ NaA(K) може поглинати до 200 г води на 1 кг маси адсорбенту. Він не втрачає своїх адсорбційних якостей протягом декількох ро­ків використання. Конструкція блоку осушки біогазу розроблена для установки продуктивністю 50 нм /год.

Оставить комментарий