Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Стадії процесу перероблення органічних відходів

Існує чотири стадії процесу перероблення органічних відхо­дів: мезофільна (І), термофільна (II), остигання (III) і дозрівання (IV) (рисунок 4.2).

Параметр pH слабо кислий, коли на початку процесу субстрат перебуває при температурі навколишнього середовища. Мікроор­ганізми, що присутні в субстраті, починають швидко розмножува­тися у початковій мезофільній стадії, температура піднімається до 40 °С, і за рахунок утворення органічних кислот середовище підки­сляється. При збільшенні температури вище 40 °С починають гину­ти вихідні мезофіли й переважати термофіли. Гриби втрачають ак­тивність, коли температура компостуємо’! маси збільшується до 60 °С.

image105

Рисунок 4.2 Зміна температури (———— ) і pH по стадіях пере­

роблення органічних відходів [252J

Реакція триває спороутворюючими бактеріями (рисунок 4.3) й актиноміцетами; pH середовище стає лужним за рахунок виділення аміаку при розпаді білків лише після 60 °С. Субстрати, що найбі­льше легко розкладаються, такі, як цукор, крохмаль, жири, білки, протягом термофільної фази, швидко споживаються, після того, як у неї залучаються більш стійкі субстрати — швидкість реакції почи­нає падати. Досягнення температурного максимуму сягає, коли швидкість тепловиділення стає рівною швидкості тепловграти. Компостний субстрат приймає стабільний стан у точці максимуму температури. Коли азот і сірка, що втримуються в первісній компо­стуючий сировині, зв’язані новими мікроорганізмами, тоді легко засвоювані з’єднання розпадаються, основна потреба в кисні задо­волена, компостуємий матеріал втрачає специфічний запах. При компостуванні старих відходів, можливі кілька температурних мак­симумів.

Протягом стадії остигання pH залишається лужним, але пові­льно падає. Термофільні гриби знову захоплюють увесь об’єм з більш холодних зон і разом з актиноміцетами споживають поліса­хариди, геміцелюлозу й целюлозу, руйнуючи їх до моносахаридів, які потім можуть бути утилізовані широким колом мікроорганізмів. Температура падає до температури навколишнього середовища, бо швидкість тепловиділення стає дуже низькою. Залежно від типу використовуваної системи перероблення органічних відходів перші три стадії перероблення органічних відходів : мезофільна, термофі­льна, остигання протікають швидко, за дні або тижні, тому часто називаються активною фазою процесу перероблення органічних ві­дходів. Протягом заключної стадії, дозрівання, втрати маси й теп-

ловиділення малі, вона триває кілька місяців. pH компосту — слабо лужне при кінцевому значенні параметру.

Якість отриманого продукту, яка залежить від залишкового змісту летко розкладених органічних речовин нід час практичного застосування компосту являється важливим питанням. Використо­вуються різні стандартні методики для визначення цього парамет­ра. По максимальній температурі саморозігріву, виміряною в ізо­льованій ємкості визначається ступінь готовності компосту [45]. Інший метод — вимір дихальної активності в респірометрі протягом 4 днів [8].

Необхідно домагатися максимально можливого розкладання органічної фракції вихідного субстрату [17, 47], що веде до підви­щення якості одержуваного продукту при дотриманні інших необ­хідних вимог технології перероблення органічних відходів (саніта — ризація компосту, підтримка аеробних умов, температурний ре­жим).

Оставить комментарий