Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Енергетичний аудит

Кінцева мета підвищення енергетичної ефективності будь-якого ви­робництва (підприємства) — знизити рівень споживання енергії за умови зберігання обсягів виробництва з одночасним скороченням негативного впливу на навколишнє середовище. Для цього треба прийняти відповідні рішення щодо стратегії використання різних ресурсів на підставі енерге­тичного аудиту й енергетичного менеджменту.

Енергетичний аудит — це технічне інспектування підприємств (вироб­ництв) з погляду їх енергоспоживання з метою визначення можливої еко­номії енергії і допомоги підприємству (виробництву) в економії енергії на практиці завдяки механізмам енергетичної ефективності, а також з метою впровадження на підприємстві енергетичного менеджменту.

Проведення енергетичного аудиту — початкова фаза впровадження на підприємстві системи енергетичного менеджменту. Методика проведення аудиту не залежить ні від виду продукції, ні від застосовуваної технології, ні від форми організації досліджуваного виробництва (підприємства). В основу її покладено визначений стандартний (типовий) алгоритм, здатний забезпечити як ефективну роботу аудитора, так і можливість залучення на визначених етапах роботи інших аудиторів. Аудитор має бути здатний брати до уваги всі споживані види енергії з тим, щоб виробити пропозиції не тільки щодо їх скорочення, але й щодо оптимізації структури енерго­споживання, тобто ймовірної заміни одних енергор есурсів іншими.

Загальні вимоги до генеральної стратегії енергетичного аудиту такі:

— можливість її застосування для всіх типів виробництв і компаній;

— облік усіх видів енергії; сприяння зменшенню витрат часу на про­ведення аудиту завдяки максимальній стандартизації;

— можливість ідентифікації етапів для продовження роботи або її припинення;

— можливість використання енергетичного аудиту як бази для спів­праці між аудиторами різних напрямів діяльності підприємства.

Структура генеральної стратегії проведення енергетичного аудиту (рис. 9.1) включає чотири етапи:

Етап 1. Попередній контакт аудитора з керівництвом підприємства; ознайомлення з підприємством, основними виробничими процесами і технологічними лініями; укладання угоди з керівництвом підприємства про подальшу діяльність.

Етап 2. Упорядкування карти споживання енергії на підприємстві; ідентифікація можливості значної економії енергії.

На цьому етапі загальне енергоспоживання різних енергоносіїв роз­бивають на окремі процеси і установки, групи технологічних процесів, окремі об’єкти (будинки). Це і є створення карти споживання енергії, ос­новане на проведенні спеціальних вимірів ірозрахунків.

Усі виявлені можливості економії енергії вносять у перелік місць мо­жливої економії, зазначаючи пріоритетність.

Етап 3. Оцінка економії енергії та економічних переваг від упровад­ження різних можливих заходів; вибір конкретної програми енергозбере­ження для першочергового впровадження; підготовка ключових техніч­них і економічних даних; надання керівництву підприємства звіту про енергетичний аудит; ухвалення рішення про проведення подальшої робо­ти з енергозбереження й укладання угоди про подальшу діяльність.

Етап 4. Упровадження програми енергозбереження; запуск системи енергетичного менеджменту; продовження діяльності щодо підвищення ефективності енергозбереження.

image75

Рис. 9.1. Схема проведення енергетичного аудиту

Успішна реалізація схеми енергетичного аудиту залежить від високої кваліфікації аудитора. Він має знайти: принципи роботи енергогенеруваль — них установок; процеси енергоспоживання (наприклад, такі як сушка, термообробка, теплопостачання промислових підприємств і технологіч­них процесів; опалення, вентиляція і кондиціювання будинків, системи водопостачання; різання, плавка, лиття тощо); основні енергетичні уста­новки і системи (холодильні установки, компресорні станції, вентиляцій­ні системи; системи освітлення; насоси, інші системи з електропривода­ми) і вміти аналізувати доцільність використання того чи того енергоре — сурсу для забезпечення технологічних процесів на підприємстві.

Оставить комментарий