Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ПІДВИЩЕННЯ. ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА. І ВИКОРИСТАННЯ ЕНЕРГІЇ -. АЛЬТЕРНАТИВА ВИРІШЕННЯ. ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ ЕНЕРГЕТИКИ

9.1. Консалтингові схеми в енергетиці

Паливно-енергетичні кризи, яких зазнали країни Західної Європи на по­чатку 70-х років XX ст., змусили переглянути ставлення суспільства до взає­модії процесів виробництва та використання енергії і навколишнього середо­вища. Відбулася кардинальна зміна у свідомості населення, передусім техні­чно розвинених країн. Цьому сприяла також цілеспрямована діяльність уря­дів у галузі енергетики, яка включала як роз’яснювальну роботу, так і жорст­кі обмеження. Розроблення і реалізація комплексу заходів, метою яких є ра­ціональніше використання енергії, є суттю державної політики багатьох кра­їн світу. Один з важливих державних заходів — створення консалтингових схем. Консалтингова схема — це система планомірних заходів, здійснюваних у якійсь спеціально обраній галузі. До таких заходів належать:

— створення консалтингових фірм, які надають споживачам енергії, розробникам, працівникам планово-економічного сектору, експлу­атаційному персоналові й керівникам підприємств послуги у сфері економії енергії;

— розробка відповідних навчальних програм та ілюстративного ма­теріалу для підвищення рівня підготовки працівників з раціональ — ного енер говикор истання;

— проведення широкої інформаційної компанії через засоби масової інформації, випуск друкованої продукції, що рекламує і пояснює саму ідею енергозбереження;

— висвітлення в пресі вдалих прикладів економії енергії, підготовка і публікація статей для фахівців у технічних журналах.

Створення і впровадження консалтингових схем зумовили зміни на краще у сфері економії енергії країн Західної Європи. Так, загальне спо­живання енергії в Данії 1990 р. залишалося на рівні 1973 р., тоді як вало­вий національний продукт виріс за цей же час на 40 %.

Такий самий підхід застосовують до побудови системи раціонального поєднання заходів щодо економії енергії та захисту навколишнього сере­довища. За основу беруть раціональне планування енергоспоживання за рахунок удосконалення технології. Це стосується як способу і культури експлуатації всякого устаткування, так і загального психологічного під­ходу до споживання енергії.

В основі створення реалістичного плану дій для економії енергії ле­жить відповідне законодавство в галузі енергетики, а також наявність у суспільстві відповідних стандартів і норм. Щоб упровадити програму енергозбереження, треба провести попередній економічний аналіз, осно­ваний на точних даних про дійсне споживання енергії, на прийнятній си­стемі тарифів, інформації про окупність і т. ін. Важливою передумовою успішності реалізації програми енергозбереження є готовність у країні інфраструктури, за допомогою якої можна одержати відповідні дані для її реалізації. Це потребує вирішення ряду інженерно-технічних завдань що­до модернізації устаткування, оптимізації умов його експлуатації. У вся­кому разі треба послідовно виконати такі заходи:

— складання переліку і вибір з нього першочергових заходів щодо оптимізації споживання енергії;

— пр ийняття р ішення пр о здійснення обр аних найеф ектив ніших з аходів;

— визначення умов оптимізації роботи енергосистеми і вибір потріб­ного алгоритму енергетичного споживання та контролю;

— регулярне оцінювання результатів;

— регулярне інформування всіх зацікавлених сторін про стан системи.

Розумне планування і подальший збір даних по ходу впровадження ре­комендацій дозволяє виробити стратегію, що забезпечує збереження досяг­нутого рівня економії, оцінку результатів упроваджуваних заходів і плану — вання подальшої економії. Усю інформацію треба систематизувати, аналі­зувати і зберігати. Удосконалення енерготехнологій та енергозбереження залежить від ефективності такого енергетичного устаткування та систем: ТЕС, ТЕЦ, опалювально-виробничі котельні, котлоагрегати різного призна­чення, печі; системи розподілу тепла: теплові пункти, теплові мережі; сис­теми вентиляційного устаткування будинків різного призначення; устатку­вання для виробництва, постачання та споживання електричної енергії.

Оставить комментарий