Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Ви користання каталітичних камер згорання у с кладі ГТУ

Дослідження застосування каталітичного горіння в камерах згор ання ГТУ з метою створення екологічно чистих установок проводять фірми й організації General Electric Corporation, U. S. Department of Energy, Solar Turbines Incorporated, Toshiba та ін. Перші дві фірми об’єднали свої зу- силля в спільній програмі Advanced Turbine System, відповідно до якої передбачено виробництво після 2000 року газових турбін з емісією окси­дів азоту (NO* < 8 ppm) і оксиду вуглецю (СО < 15 ppm) з подальшим зменшенням емісії NO* до 5 ppm і С О до 10 ppm. Досягнення таких низь — ких показників можливе тільки із застосуванням каталітичного горіння, яке гранично може забезпечити зниження рівня емісії NO* до 1 ppm.

Потреба застосування каталітичної технології в камерах згорання ГТУ зумовлена тенденцією підвищення початкової температури ГТУ в сучасних двигунах до 1 200…1 300 °С з доведенням цього показника в майбутньому до 1 600 °С.

Збільшення початкової температури ГТУ потребує за термодинамічни­ми умовами підвищення циклового тиску з 0,8.. .1,0 МПа для низькотемпе — р атур них у становок до 3,0 МПа для високотемпер атур них газових тур бін.

* 3

^ ppm NO * = 2 мг/м NO *.

1 ppm ZO = 1-10-1 % об. ZO.

Одночасне підвищення температури і тиску зумовлює зростання емі­сії термічних оксидів азоту.

У каталітичних камерах згорання передбачено об’єднання в одному тех­нологічному ланцюжку таких елементів: первинного пальника (для попере­днього підігріву повітря до 673…773 К), змішувача-стабілізатора (для досяг­нення потрібного рівня гомогенізації паливоповітряної суміші, яка подається на каталітичну насадку), каталітичного реактора (дляреалізації низькотемпе­ратурного до 1273 К окиснювача горючої суміші) і термічного реактора (де відбувається догорання в режимі самозапалювання до 1273. 1773 К палива, що не «вигоріло», на каталізаторі реактора, і «третинного» палива, що пода­ється після реактора в зону гомогенного окиснювання).

Каталітичний реактор являє собою жаростійку пористу насадку (на ме­талічній або керамічній основі), на поверхню якої наносять шар (у вигляді тонкої плівки) каталізатора на основі платини Pt, паладію Pd та ін.

Виходячи з аналізу робочого процесу камер згорання ГТУ тради­ційного типу (на основі дифузійних технологій спалювання палива), модернізованого типу DLN і камер згорання на основі застосування каталітичної технології, можна визначити головний фактор, який якіс­но обґрунтовує ефект зниження емісії NO*. Це стосується розподілу і рівня температур уздовж камери згорання. У традиційних камерах зго­рання (з дифузійним сумішоутворенням і розподілом повітря на пер — винне та вторинне) високого рівня температур досягають у первинній зоні горіння. Це стосується збільшення середнього і максимального рівня температур порівняно з рівнем температур, який відповідає ката­літичним камерам згорання. Ця обставина є основною причиною висо­кого рівня емісії NO* у традиційних камерах згорання порівняно з ка­мер ами згорання, які працюють на бідній попередньо підготовленій суміші (DLN і каталітична технологія) .

У каталітичних камерах згорання локальні максимуми температур з ’являються тільки в зоні догорання первинного пальника. Вплив цього температурного максимуму на загальну емісію NO* невеликий зараху — нок малої частки подачі палива (до 20 %) на первинний пальник у но­мінальному режимі роботи, а в зоні каталітичного і термічного реакто­ра реалізується практично однорідне температурне поле в умовах нерів­номірності не більше 8 % від мінімального рівня середніх температур, що забезпечує істотне (на декілька порядків) зниження швидкості утворення термічних NO*.

DLN (Dry — Low — NO*) — технології зниження емісії NO* на основі використання камер згорання з попереднім змішуванням палива і окиснювача.

Каталітичну технологію можна легко пристосувати як до нових перс­пективних типів ГТУ і ПГУ (які знаходяться на стадії проектування), так і для установок, що знаходяться в експлуатації (за рахунок відповідної реконструкції).

Оставить комментарий