Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

КЛАСИФІКАЦІЯ ДАТЧИКІВ І ВИЗНАЧЕННЯ

Згідно ГОСТ 16263-80 “Метрологія” вимірювальний перетворювач — засіб вимірюван­ня, що призначений для вироблення сигналу вимірювальної інформації в формі зручній для передачі, подальшого перетворення, обробки і зберігання, але яка не піддається без­посередньому сприйняттю спостерігачем. Таким чином, первинні вимірювальні перетво­рювачі контролюючої величини в величину зручну для дистанційної передачі і подальшої обробки називають датчиками.

Датчики первинної інформації займають особливе місце серед елементів систем ав­томатичного управління. Статична і динамічна точність датчиків в великій мірі визначає точність всієї системи в цілому. Датчиками первинної інформації можуть бути як вимірю­вальні так і перетворюючі пристрої. У розділі і відзначалось, що об’єкт управління в будь — який момент часу характеризується змінним станом. Для управління об’єктом ці змінні по­винні безперервно фіксуватися або вимірюватись. Датчики первинної інформації безпе­рервно формують фізичні сигнали, відповідні стану системи. Ці фізичні сигнали порівню­ють з заданими або управляючими сигналами за допомогою вимірювальних пристроїв. При цьому функції датчиків первинної інформації і вимірювальних пристроїв можуть бути сполучені в одному приладі. Датчики можуть мати просту і складну структуру, складатись із одного або декількох елементів. Головним елементом є елемент, що першим сприймає інформацію. Цей елемент називається чутливим або сприймаючим.

Для вимірювання деяких фізичних величин можуть застосовуватись різні схеми з’єд­нання двох або декількох датчиків. Так, наприклад, для вимірювання кутів повороту вихід­ного валу відносно вхідного часто застосовують з’єднання датчиків фаза вихідного сигна­лу яких зсунута одна відносно другої на 90°. Це так звані синусно-косинусні обертаючі трансформатори або сельсини.

Датчики, що застосовують для автоматизації інженерно-геодезичних вимірювань, класифікують по:

— принципу дії і конструкції (потенціометричні, індуктивні, ємнісні, фотоелектричні, маятникові, та інші);

— виду сигналу, що подається на вхід і отриманого на виході (аналогові, цифрові, час­тотні та інші);

— роду енергії споживання (постійна або змінна напруга);

— суті фізичних явищ, які використовують при побудові датчиків (оптичні, струнні та

інші).

Всі датчики можуть бути розподілені на два основних класи: параметричні і генера­торні. Параметричними називаються датчики, в процесі роботи яких змінюються їх внут­рішні параметри. До них відносяться реостатні, ємнісні, індуктивні та інші датчики. Генера­торні датчики є перетворювачами одного виду енергії в другий. Останніми датчиками є фотоелектричні датчики.

На практиці робіт в інженерній геодезії датчики первинної інформації підрозділяють на три великі групи по призначенню:

— для горизонтування;

— для лінійних вимірювань;

-для кутових вимірювань.

Крім того, може бути виділена четверта група датчиків (загальна для всіх трьох), яка використовується для вимірювання параметрів середовища, а також датчики для вимірю­вання кутів скручування об’єктів та інші.

Оставить комментарий