Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Алгоритм рішення оптимізаційної задачі

Розроблений алгоритм рішення задачі синтезу управління і параметрів системи дозволяє вирішити задачі оптимізації по деяко­му критерію оптимальность Для цього спочатку необхідно вибрати параметр, який потрібно оптимізувати. Наприклад, необхідно знай­ти закон зміни температури за часом, щоб до заданого моменту ча­су tk досягти максимального значення газу, що утворюється, в оди­ницю часу. Цей критерій позначимо через:

J = m2(tk). (3.167)

Тоді обмеження на т3 запишемо у вигляді:

Уз = т02 — m2(tk) <0, (3.168)

де ті2=+со, тобто обмеження зверху знімається, залишається тільки об­меження знизу mo2<m2(tk) у момент часу t=tk.

Введемо послідовність значень нижньої межі т02: пг02(1)< т02(2)< т02(3) < …<Шо2^. Вирішується завдання синтезу спочатку з обме­женням уз=т02(1)- m2(tk) < 0. Якщо вона не має рішення, то це озна­чає, що не вдало задалися значенням нижньої межі т02 = т02(1). Си­стема не може цього досягти до моменту часу t=tk. Рішення постав­леної задачі не існує. Залишається зменшити значення обмеження т02. Якщо завдання синтезу з обмеженням y3=mo2(1)-m2(tk)<0 має рішення, то вирішуємо задачу синтезу з обмеженням y3=mo2(2)-m2(tk)<0. Якщо вона має рішення, то ставиться і вирішу­ється завдання з обмеженням y3=mo2(3)-m2(tk)<0 і т. д. поки не дося­гнемо такого значення т02(р) при якому рішення задачі синтезу не буде існувати. Тоді значення m2=mo2(p"1) буде приблизно максима­льним значенням кількості газу до моменту часу t=tk — Точне рішен­ня знаходиться в інтервалі (т02(р пг02(р)). Отже не тільки знахо­

диться наближене значення максимуму, але і дається оцінка точно­сті рішення. Якщо точність не задовольняє, то вирішується завдан — ня синтезу для деякого проміжного значення m02 з інтервалу (m02(p Ч m02(p))’ тим самим звужується інтервал оцінки точності.

Завдання мінімізації деякого критерію вирішується аналогіч­но, але при цьому верхня межа приймається нескінченною, остав­ляется тільки нижня межа. Завдання вирішується для убуваючої по­слідовності значень нижньої межі, поки не знайдемо приблизно найменше значення критерію.

Оставить комментарий