Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Аналіз методів оптимізації енергосистем

Аналіз енергосистеми — це операції, спрямовані на оцінку ефе­ктивності можливих альтернативних варіантів системи. Завдання аналізу наступне: при заданій технологічній топології, конструкти­вних і технологічних параметрах елементів системи, а також при відомих вхідних і вихідних змінних визначити показники властиво­стей і коефіцієнт ефективності функціонування системи.

При виборі оптимального варіанта необхідно звертати увагу також на те, щоб показники властивостей системи не тільки мали оптимальні значення, але й щоб була забезпечена стабільність цих показників при зміні параметрів системи.

Синтез енергосистеми — це операції, що мають своєю метою розробку технологічної топології системи, визначення конструкти­вних і технологічних параметрів кожного елемента, що забезпечу­ють функціонування енергозберігаючої системи при оптимальному коефіцієнті ефективності і оптимальних показниках властивостей системи.

Можливі два принципові підходи при розв’язку задач аналізу енергетичних систем: блоковий і інформаційний.

Для блокового принципу аналізу характерно те, що система рівнянь математичної моделі кожного елемента розглянутої енерге­тичної установки представляє собою єдиний математичний опера­тор без виділення процедур рішення певних рівнянь.

Відмінною рисою інформаційної системи є те, що системи рі­внянь математичної моделі для всіх елементів установки поєдну­ються в єдину систему рівнянь. При розв’язку певних рівнянь всієї математичної системи не враховується їхня приналежність до опи­су окремих елементів розглянутої енергозберігаючої установки.

Застосування інформаційного принципу при аналізі багато — структурних і складних енергетичних систем пов’язано із трудно­щами методичного порядку, тому для рішення задач синтезу цих систем рекомендується користуватися блоковим принципом.

Порядок, або так звана стратегія, розрахунків енергетичної си­стеми складається з декількох етапів, на кожному з яких розрахову­ється система рівнянь тільки елемента ЕС, що має відомі вектори всіх вхідних технологічних потоків і керуючих змінних. Для одно — спрямованих ЕС порядок розрахунку елементів збігається з напря­мком технологічних потоків в системі від вхідних їх значень до ви­хідних значень. Для зустрічно-спрямованих топологій ЕС така про­ста послідовність розрахунку елементів енергетичної системи не­можлива. Для них порядок розрахунку елементів ЕС базується на процедурі розриву зворотних технологічних потоків. У загальному випадку зустрічно-спрямована багатоконтурна ЕС перетвориться в еквівалентну односпрямовану. У якості розриваємих можна виби­рати довільні технологічні потоки, які прийнято називати особли­вими розриваємими технологічними потоками.

Аналіз оптимізації односпрямованих систем енергозбережен­ня рекомендується засновувати на топологічно — структурних мето­дах.

Оставить комментарий