Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Моделювання підсистеми енергозабезпечення біогазової уста­новки в складі базової теплотехнологічної системи

Підсистему енергозабезпечення слід розглядати згідно прин­ципу центрального домінування: вона є окремою складовою БЕУ і за умов дотримання обмежень — величин теплового потоку, витрати та температури теплоносія на вході в реактор тощо — її технологічні та конструктивні особливості не мають визначального впливу на інші підсистеми.

Таким чином, підвищення ефективності ПЕ БЕУ, що супрово­джується дотриманням обмежень, приводить до підвищення ефек­тивності роботи системи в цілому.

Згідно літературної інформації, ще не проведено оптимізацію схем живлення БЕУ енергією в умовах роботи установок в складі БТТС. Це не дозволяє в ряді випадків зробити БЕУ енергоефектив — ною, тобто перетворити її з споживача на постачальника енергії.

Синтез ПЕ БЕУ має включати розробку ефективного облад­нання, зв’язаного в ефективну технологічну схему. Формування ла­нцюгів живлення доцільно проводити евристичними методами з подальшим аналізом гіпотетично сформованих схем.

Схема живлення БГУ енергією залежить в першу чергу від на­явності та типів джерел енергії, що можуть бути використані для енергопостачання (див. рис. 11.1). Системи анаеробної переробки можуть встановлюватись на цукрових заводах та інших підприємс­твах харчової промисловості, на базі підсобних господарств, в се­лянському подвір’ї. В конкретному випадку схема живлення енер­гією буде мати свої, часом суттєві, особливості. БГУ може живи­тись від джерел теплової хімічної, електричної енергії чи інших джерел енергії.

Основною узагальнюючою одиницею в схемі є ланцюги під­ведення та трансформації енергії ресурсів з визначеними парамет­рами в потік енергії з параметрами, які вимагає технологічний про­цес переробки органічних відходів.

Математичний опис кожного ланцюга підведення та трансфо­рмації енергії складається з опису устаткування для перетворення енергії та опису зв’язків між елементами. До устаткування відно­сяться теплообмінники, теплогенеруюче устаткування, теплові на­соси, гідро — та електромуфти, редуктори, турбіни, детандери тощо.

Зв’язки між елементами можна класифікувати:

— Термохімічні. Носії — матеріальні потоки: рідини, гази, тверді частин­ки. Параметри: температура, тиск, витрата. Математичний опис ґрунтується на залежностях матеріальних та теплових балансів.

— Механічні. Носії — обертальний (чи інший) моменти. Параметри — ве­личина моменту, швидкість обертання. Математичний опис ґрунтується на залежностях механіки.

— Електричні. Носій — електричний струм. Параметри — напруга, поту­жність, частота. Математичний опис ґрунтується на відомих залежностях електротехніки та електромеханіки.

Слід відзначити, що побудова моделі ПЕ БГУ включає як теп­лоенергетичні так і електротехнічні, електромеханічні питання. То­му виходячи з специфіки даної роботи ми обмежимось розробкою теплоенергетичної частини.

Моделювання підсистеми забезпечення БГУ тепловою енергі­єю з вибраним температурним режимом, конструкцією та поверх­нею теплообмінних пристроїв, характеристиками та розмірами теп­лової ізоляції доцільно проводити використовуючи дворівневу структуру:

1) вибір оптимального ланцюга від кожного з можливих джерел до

БГУ;

2) вибір джерела з оптимальною величиною критерію ефективності.

Особливістю процесу анаеробної переробки в біогазових

установках, що працюють в біоенергетичному режимі є поєднання економічних та енергетичних показників. Використання поширено­го техніко-економічного критерію — зведені витрати під час експлу­атації системи, потребує високого ступеню готовності системи, на­явності повного циклу проектних розрахунків, які відсутні на пе — редпроектних етапах. А агреговані економічні розрахунки не до­зволяють врахувати особливості енергетичного аспекту технологі­чного процесу. Доцільно використовувати методи оцінки ефектив­ності, запропоновані в [510].

Показником ефективності ПЕ БГУ обрано величину зведених витрат ексергії на забезпечення БГУ тепловою енергією Ежив. Оскі­льки основними споживачами теплової енергії в складі БГУ є про­цеси термостабілізації реактора та підготовки сировини, то величи­на Ежив складається, відповідно, з витрат на підсистеми термостабі­лізації та нагріву сировини. Описані процеси можуть проходити окремо, або поєднуватись в залежності від технологічної схеми БГУ.

Оставить комментарий