Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

ОПТИМІЗАЦІЯ ЕНЕРГОСИСТЕМ БІОГАЗОВОЇ УСТАНОВКИ

7.3 Характеристики енергосистем як об’єктів оптимізації

Аналіз і оптимізацію енергетичних систем слід засновувати на методі системного аналізу [376]. Відповідно до методу системного аналізу в процесі дослідження можна виділити наступні етапи: г побудова моделі, тобто формалізація досліджуваного процесу або явища; > постановка завдання, тобто опис операції; г розв’язок сформульованого завдання.

При цьому можуть бути прийняті різні стратегії оптимізації. Критерієм повинна служити найбільш економічна стратегія із числа обраних попередньо, які задовольняють усім прийнятим обмежен­ням і забезпечують досягнення мети, поставленої при дослідженні.

При дослідженні складних енергетичних систем об’єкт струк — турують, розглядаючи його як систему взаємозалежних елементів з обліком властивих їм власних характеристик і процесів [376]. Цьо­му присвячено велика кількість іноземних авторів [377-438] у різ­них видах енергосистем, але детально не вивчені у біогазовій сфері устаткування.

Стан системи — це набір вихідних змінних, які повністю хара­ктеризують функціонування системи в кожний момент часу т. Су­купність наборів вихідних змінних системи на деякому інтервалі часу спостережень Ат називається простором станів системи.

Критерій ефективності (КЕ) системи (vj/) — це показник, по якому можна оцінювати ступінь відповідності системи для вико­нання своїх функцій. Коефіцієнт ефективності використовується для порівняльної оцінки різних варіантів системи, а також для ана­лізу, синтезу і оптимізації досліджуваної системи. Одними з най­поширеніших критеріїв ефективності є економічні критерії. До них, у першу чергу, відносяться приведені витрати. Для енергетичних систем оціночним показником служать втрати енергії.

Кількісною і якісною характеристикою роботоспроможності потоків енергії в системі є ексергія. Для енергозберігаючих систем основним критерієм ефективності може служити результативність перетворення потоків ексергії в системі, а також термодинамічний ступінь досконалості функціонування системи і її окремих елемен­тів.

Оставить комментарий