Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Визначення показника емісії при використанні біогазу

Дослідження екологічної ефективності енергетичних техноло­гій припускає знання показників емісії, як основних видів викопно­го палива, так і біоенергетичних видів палив. У зв’язку з відсутніс­тю необхідних даних у вітчизняній літературі, стосовно до умов України, у рамках роботи створена методика, що дозволяє оцінити показники емісії на основі системного підходу.

Аналіз залежності величини питомого зниження викидів пар­

Як показує рівняння (9.17) величини питомого зниження ви­кидів парникових газів визначається трьома величинами: відноси­нами показників емісії кБюГ, ККД енергетичних агрегатів А"1, а та­кож абсолютною величиною показника емісії викопного палива kHJI.

З використанням розробленої методики визначені кількісні дані про зміну показників емісії парникових газів ксо для умов

України, які склали:

— при спалюванні бензину — 2188.. .2329 гС02-экв/(кг у. п.),

— при спалюванні мазуту — 2414.. .2552 гС02-экв/(кг у. п.),

— при спалюванні природного газу — 1712… 1910 гС02-экв/(кг у. п.),

— при спалюванні біогазу отриманого, при анаеробній переробці біо­маси — 1037… 1253 гС02-экв/(кгу. п.).

На підставі розрахованих даних показника емісії парникових газів для основних видів викопного палива в Україні (табл. 9.5), і порівнюючи з величиною показників емісії спалювання біогазу ві­дношення, k^/k^K змінюється в діапазоні 0,29…0,65. Для кожно­го виду натурального палива значення цього відношення наведено в табл. 9.6, та у [449].

Таблиця 9.5 — Значення показника емісії парникових газів для основних видів викопного палива в Україні ______________________________________

Вид палива

Бензин

Мазут

Природний газ

гС02/(кг у. п.)

%

гС02/(кг у. п.)

%

гС02/(кг у. п.)

%

max

к**

1,88

од

1,87

од

к45

2,03

ОД

2,95

од

93,4

5,0

кпер

147,3

6,5

147,3

5,6

ртрпп

65,3

2,7

19,0

0,7

ксп

2113

90,6

2381

93,2

1817

95,0

к

2329

100

2552

100

1910

100

min

кд«5

1,39

од

1,4

од

к45

0,1

0,0

од

0,0

72,8

4,27

кпер

75,1

3,5

75,4

3,4

ртрпп

1,2

0,0

кш

2111

96,4

2338

97,3

1639

95,73

к

2188

100

2414

100

1712

100

З огляду на, що відношення коефіцієнтів корисної дії в залеж­ності (9.17) не сильно відрізняється від одиниці, можна затверджу­вати, що величина викидів парникових газів біомаси може зміню­вати кінцевий результат на 3… 7 %.

Таблиця 9.6 Значення відносин показників емісії біогазу від анаеробній переробці й натурального палива, кБюГ/кНП

Вид замінного палива

вугілля

бензин

мазут

дизельне

паливо

природний

газ

Максимальне

значення

0,3

0,54

0,49

0,47

0,65

Мінімальне

значення

0,29

0,47

0,41

0,42

0,6

Використовуючи отримані значення показників емісії (таблиці 9.5 та таблиці 9.6) для природного газу й біогазу отриманого при анаеробній переробці біомаси, були визначені значення питомої емісії парникових газів при виробництві теплової Р-кТЕП й елект­ричної енергії Р кЕЕ в умовах України по наступних залежностях

P-kEE=k-bEE; Р • кТЕП = к • ЬТЕП, (9.18)

Значення питомих витрат палива для виробництва теплової енергії були використані паспортні показники котельного устаткування пропонованого на ринку України, а також дані з досвідчених зразків котло агрегатів переведених на біоенергетичне паливо (табл. 9.7), там же наведені значення питомої емісії.

Таблиця 9.7 — Характе]

зистика водогрійних котлів

Теплова

потужність

Вид палива

ККД

Питома витрата палива, кг. у.п./Гкал

Питома емісія парникових газів, Р-Т

1 14ТІЛІ 5

кг ССД-экв/Гкал

До 10 кВт

природный

газ

84…92

169.

.152

322,1…260,4

До 10 кВт

біогаз

70…88

177.

.159

232,8… 194,3

До 100 кВт

уголь

77…84

185.

.170

804,7… 571,9

До 100 кВт

природный

газ

84…92

170.

.155

324,4…265,7

Ґрунтуючись на величинах ККД водогрійних котлів, що пра­цюють на викопному паливі й біогазі отриманому при анаеробній переробці, були визначені значення питомої емісії парникових газів при виробництві теплової Р кТЕП в умовах України. Ґрунтуючись на величинах ККД водогрійних котлів потужністю до 10 кВт, що пра­цюють на природному газі й біогазі отриманому при анаеробній

переробці (таблиця 4.7), треба, що відношення /ц^шТ може змі­нюватися від 0,833 до 0,956.

З отриманих даних видно, що ефективність роботи енергетич­них агрегатів значно впливає на результат заміни викопного пали­ва, біогазом отриманому при анаеробній переробці. Інтерес пред­ставляє аналіз спільного спалювання природного газу й біогазу

отриманому при анаеробній переробці. При частковій заміні при­родного газу на біогаз отриманий при анаеробній переробці показ­ник емісії для суміші палив знижується пропорційно частки біогазу (рис. 9.3).

При моделюванні роботи котлів потужністю до 10 кВт із час­тковою заміною природного газу на біогаз отриманий при анаероб­ній переробці саме ці фактори були враховані. Результати розраху­нків показали, що зміна ККД котлів виникає не істотне до 3 % (табл. 9.8). Реальний досвід спільного спалювання природного газу на біогазу отриманого при анаеробній переробці підтверджує отри­мані результати незначної зміни ККД котлів [449, 462].

Таблиця 9.8 — Показники роботи котлів при частковій заміні природно — го газу на біогазу отриманий від анаеробній переробці біомаси___________

Масова частка природного газу в суміші з біогазом

0,6

0,8

1

ККД котла, %

85,2

85,6

87,9

иГ/пГ

0,969

0,974

1

кСОз шах, г С02-экв/(кг у. п.)

1646,0

1777,0

кСОз min, г С02-экв/(кг у. п.)

1443,2

1578,6

Все перераховане вище показує актуальність питань по розви­тку технології спалювання біоенергетичного палива отриманого при анаеробній переробці біомаси й подальших досліджень у цій області.

Оставить комментарий