Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Визначення показника емісії при використанні природного газу

У зв’язку з тим, що частка імпортного природного газу, який використовувся в Україні перевищує 80 % від спожитого газу в 1997-2007 рр. [319], при обчисленні показника емісії враховувалися витрати енергії тільки на транспортування газу і його використання в енергетичних агрегатах.

Україна має розвинену газотранспортну систему довжиною

36,7 тис км, до складу якої входять 72 компресорні станції [460]. Пропускна здатність системи на вході становить 290 млрд. м /рік. Газотранспортна система забезпечує подачу газу внутрішнім спо­
живачам і транзит російського природного газу в європейські кра­їни. За останні 10 років величина транзиту природного газу склала

113.. . 137 млрд, м/рік. Інтенсивна експлуатація газотранспортної системи привела до необхідності реконструкції й заміни трубопро­водів і компресорного встаткування. Більше третини газопроводів експлуатуються від 23 до 48 років. Значна частина газоперекачива — ючих агрегатів має низькі технічні показники (ККД) у результаті чого витрати газу на транспортування становлять 5.. .6 % від обсягу газу, що транспортується, [451]. У такий спосіб питомі витрати природного газу на його транспортування становлять Ь^р = 0,05…0,06 кг у. т/(кг у. п.). Показник емісії парникових газів при транспортуванні природного газу к1/,1, визначали виходячи з умов спалювання палива в газоперекачиваючих агрегатах:

k? P=b? Pr-k^, (9.14)

де к^ — показник емісії при спалюванні природного газу який розрахо­вується згідно залежності (4.15), гС02-экв/(кг у. п.).

Під спалюванням палива в цьому випадку розуміється або

пряме спалювання в топках різних типів, або після термічної пере­робка (анаеробне бродіння, піроліз, газифікація) з наступним спа­люванням продуктів переробки в енергетичних агрегатах: котлах, двигунах, газових турбінах. Використовуючи, величини питомої емісії Есо, EN O, Есн , показник эмисии парникових газів при

спалюванні палива ксп розраховувався по залежності

ксп = ЕСОз +GWPCH4 — ЕСН4 +GWPN20 — EN20, (4.15)

де GWPno — коефіцієнти приведення N2O до СО2-ЄКВ., рівний 310

[461];

GWPCH — коефіцієнт приведення метану до С02-екв. (Global Warming Potential), рівний 21 [461];

Есн, En o — питома емісія закису азоту й метану при спалюванні пали­ва у технологічних агрегатах гСНДкг у. п.) та г1Ч20/(кг у. п.), відповідно.

При прямому спалюванні палива в топках котлів величини питомої емісії можуть бути використані дані табл. 9.4.

Вид палива

Мазут

Природний газ

Есо2 > с°2 г/(кг у. п.)

2281…2353

1527… 1669

ЕББ4 , СН4 г/(кг у. п.)

0,237… 0,0281

0,143…0,085

ENp>N20r/(Kry. n.)

0,261… 0,083

0,227… 0,084

палива в умовах України.

Сумарний показник емісії парникових газів для використання природного газу становить:

Оставить комментарий