Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Цілі та показники перемішування

Перемішування — обов’язкова умова успішного проведення ба­гатьох найрізноманітніших технологічних операцій. При перемішу­ванні частинки рідини або сипучого матеріалу багаторазово перемі­щаються в об’ємі апарата одна відносно другої під дією імпульсу, що передається перемішуваному середовищу, від механічної мішалки або струменя рідини, пари або газу. Перемішування може також йти мимовільно, наприклад за рахунок дифузії. Мимовільне перемішу­вання відбувається дуже повільно, тому в промисловості майже не за­стосовується.

Перемішування широко застосовується в харчової промисловос­ті для покращення процесу бродіння (біоенергетичних реакторів) та приготування розчинів і пульп. За допомогою перемішування досяга­ється тісне зіткнення частинок та безперервне оновлення поверхні взаємодії речовин.

Цілі процесу перемішування:

> прискорення перебігу хімічних реакцій і процесів розчинення твердих речовин;

> забезпечення рівномірного розподілу твердих частинок в об’ємі рідини або забезпечення рівномірного розподілу і дроблення до заданої дисперсності газу або рідини в об’ємі рідини;

> інтенсифікація теплообмінних (нагрівання або охолоджування) та масообмінних (дифузійних) процесів в гомогенних і гетеро­генних середовищах.

В результаті перемішування можна отримувати однорідні роз­чини, емульсії і суспензії, пульпи.

Перемішування проводиться як в реакційних апаратах (автокла­вах), так і в спеціальних апаратах (апаратах з мішалками), а також в проміжних апаратах, у трубопроводах і сховишах. На цю операцію витрачається велика кількість електроенергії.

Перемішування проводиться при здійсненні як періодичних, так і безперервних процесів.

Основними показниками будь-якого процесу перемішування є ступінь перемішування, інтенсивність та ефективність перемішуван­ня, а також витрата енергії на проведення процесу.

Під ступенем перемішування звичайно розуміють взаємний ро­зподіл двох (або більше) речовин після закінчення перемішування всієї системи. Існує багато статистичних методів для оцінки ступеня перемішування на основі аналізу узятих проб. Ступінь перемішуван­ня (що іноді називається показником перемішування або ступенем однорідності) може бути використана для визначення ефективності, а також і інтенсивності перемішування.

Інтенсивність перемішування виражають кількісно за допомо­гою наступних показників:

1) частота обертання мішалки п

2) потужність N, що витрачається на перемішування, приведена до одиниці об’єму V рідини, що перемішується, (N/V) або до одиниці маси Мрідини, шо перемішується, (N/Mабо N/(p — V), дер — густина рідини).

У промисловості інтенсивність перемішування визначають ча­сом досягнення конкретного технологічного результату (або однако­вої якості перемішування) при постійній частоті обертання, а також частотою обертання мішалки при постійній тривалості процесу. На­приклад, якщо гомогенізація двох взаємно розчинних рідин може бу­ти досягнута при будь-якій частоті обертання мішалок за різний час, інтенсивність роботи мішалок оцінюється необхідною тривалістю пе­ремішування: більшу інтенсивність має мішалка, що забезпечує гомо­генізацію розчину за коротший час. Іншими словами, інтенсивність перемішування може визначатися швидкістю зміни ступеня перемі­шування в часі.

Ефективність перемішування визначається можливістю дося­гти необхідного технологічного результату при здійсненні визначеної роботи. Таким чином, із двох апаратів з мішалками більш ефективно працює той, у якому необхідна якість перемішування досягається при більш низькій витраті енергії.

Оставить комментарий