Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Мікробіологічні аспекти перероблення органічних відходів

Анаеробне перетворення органічних відходів — це екзотермі­чний процес (з виділенням теплоти) біологічного окиснення, в яко­му органічна речовина в умовах певної температури й вологості за­знає аеробної деструкції змішаною популяцією мікроорганізмів [89]. Одержуваний продукт (компост) — це цінне органічне добриво й засіб, покращуючий структуру фунту.

Складна взаємодія між органічними відходами, мікроорганіз­мами, вологою й киснем являє собою процес перетворення органіч­них відходів. Мікроорганізмам для росту й розмноження треба джерела вуглецю, азоту, фосфору, калію й певних мікроелементів, окрім кисню й води. Ці потреби забезпечуються речовинами, що втримуються у відходах. Мікроорганізми розмножуються й проду­кують воду, діоксин вуглецю, органічні сполуки й енергію, спожи­ваючи органічні відходи як харчовий субстрат. Частина енергії, ви­трачається в метаболічних процесах, яку офимують при біологіч­ному окисненні вуглецю, інша виділяється у вигляді теплоти. Най­більш стабільні органічні сполуки, продукти розпаду, біомасу мер­твих і живих мікроорі анізмів, а також продукти хімічної взаємодії цих компонентів містить кінцевий продукт — компост [3].

Динамічний мікробний процес, що протікає завдяки активнос­ті співтовариства мікроорганізмів різних груп називається анаероб­ним перетворенням органічних відходів.

Більш 2000 видів бактерій, не менш 50 видів грибів бере участь у процесі перероблення органічних відходів безліч. Ці види діляться на ірупи по температурних інтервалах, у яких кожна з них активна.

Через малі розміри (1-8 мкм) бактерії становлять менше поло­вини загальної мікробної біомаси, хоча кількість бактерій у компо­сті дуже велика, 108-109 клітин на грам вологого компосту. Вифи — мувати значну температуру й висушування, можуть лише деякі ви­ди ендоспор. Набагато повільніше ростуть, ніж бактерії й гриби, і

на ранніх стадіях перероблення органічних відходів не будуть ста­новити їм конкуренції, актиноміцети. Коли їх стає дуже багато, і наліт білого і сірого кольору, типовий для актиноміцетів, чітко ви­дний на глибині 10 см від поверхні компостованої маси, вони більш помітні на наступних стадіях процесу,. їхня чисельність становить величину порядку 105-108 клітин на грам вологого компосту, що нижче чисельності бактерій. Важливу роль у десгрукції целюлози відіграють гриби (рисунок 4.1), і щоб оптимізувати активність цих мікроорганізмів — стан компостованої маси повинен регулюватися. Гриби гинуть, якщо температура піднімається вище 55 °С, це є важ­ливим фактором.

Вони знову поширюються з більш холодних зон по всьому об’єму після зниження температури. Можна обмежитися бактерія­ми, актиноміцетами й грибами, при розгляді основних груп органі­змів, що беруть участь в активній фазіперероблення органічних ві­дходів в промислових умовах, у зв’язку з тим, що найбільш сприя­тливі умови для представників макрофауни створюються при вне­сенні компосту в грунт [89].

image103

image104

Рисунок 4.1 — Загальний вигляд грибів

Оставить комментарий