Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Однорідність параметрів процесу перетворення органічних відходів

До виникнення градієнта змінних стану (температури й воло­гості субстрату) за об’ємом субстрату приводить використання примусової вентиляції субстрату для випарного охолодження. Ана­ліз режимів примусової вентиляції при компостуванні проводився в роботі [4], де досліджувався вертикальний розподіл температур і їх вплив на біологічну деградацію субстрату на різній глибині при рі­зних способах вентиляції: висхідному потоці, низхідному потоці, чергуванні висхідного й низхідного потоку, внутрішньої рецирку­ляції повітря. Істотна варіація температури й вологості субстрату уздовж вертикальної осі біореактору (рисунок 1.2) виникає при ви­користанні односпрямованого режиму вентиляції в компостній ма­сі, що показано в [4]. Внаслідок цього частки субстрату піддаються неоднаковим умовам обробки. Необхідно періодичне перемішуван­ня субстрату для прискорення процесу перероблення органічних відходів й досягнення однорідності одержуваного продукту при використанні односпрямованої системи вентиляції. Дозволяє досяг­ти швидкої деградації і відносно однорідного вертикального розпо­ділу фізико-хімічних параметрів за об’ємом субстрату без потреби в перемішуванні чергування висхідного/низхідного вентилювання з додаванням вологи, однак тільки для пристрої в перероблення ор­ганічних відходів малого масштабу.

Зменшити неоднорідність субстрату, поліпшити газообмін, випар і теплообмін, що приводить до кращої, більш стійкої, відтво­реній роботі біореактору й керуванню виробничим процесом до­зволяє використання пристрою [34].

При керуванні пристроєм, що перемішує, виникає питання: як часто й з якою швидкістю необхідно включати пристрій, що пере­мішує для забезпечення необхідної однорідності параметрів проце­су перероблення органічних відходів. Якість перемішування прямо пропорційно кількості обертів і не залежить від швидкості перемі­шування показало вивчення перемішування субстрату, проведене в роботі [25]. У цьому випадку доцільно ввести визначення перемі­шування як певної кількості обертів пристрою, що перемішує. Від типу субстрату, ємкості біореактору й конструкції пристрою, що перемішує залежить кількість обертів, що дозволяє забезпечити по­ліпшення структури субстрату й знизити градієнт змінних стану. Погано піддаються моделюванню [42] процеси теплопереносу й масопереносу при перемішуванні субстрату. Тому керування пере­мішування на основі моделі перемішування субстрату не можливе.

100

image10980

60

20 0

20 25 ЗО 35 40 45 50 55 60

Ts ^

1- вентиляція низхідним потоком повітря;

2 — вентиляція висхідним потоком повітря;

3 — чергування низхідного/висхідного потоку повітря.

Рисунок 4.6 — Розподіл температур уздовж осі біореактору при різних способах вентилювання (через 28 діб з початку експерименту) [252]

Оставить комментарий