Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ і ЕЛЕМЕНТИ. АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ ГЕОДЕЗИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

2.1. ДЖЕРЕЛА ВИПРОМІНЮВАННЯ

2.1.1. ОПТИЧНИЙ СПЕКТР ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ КОЛИВАНЬ.

КЛАСИФІКАІЛЯ ДЖЕРЕЛ ВИПРОМІНЮВАННЯ

Розподіл енергії випромінювання в залежності від довжини хвилі А або частоти прийнято називати його спектром. Спектр електромагнітних коливань умовно можна розді­лити і подати у вигляді схеми, рис. 2.1.

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ і ЕЛЕМЕНТИ. АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ ГЕОДЕЗИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Рис. 2.1. Схема спектру електромагнітних коливань

В залежності від характеру розподілу енергії випромінювання по спектру джерела випромінювання розділяють:

— з безперервним спектром (джерела теплового випромінювання);

— з смуговим і лінійним спектром (лазери);

— змішаного типу.

Елементарними джерелами випромінювання є атоми і молекули речовини. Випромі­нювання проходить за рахунок переходу електронів з більш високого енергетичного рівня
на нижчий. Кожному типу переходу відповідає монохроматичне випромінювання, тобто ви­промінювання з практично однією частотою v або довжиною хвилі Я

ФІЗИЧНІ ОСНОВИ і ЕЛЕМЕНТИ. АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ ГЕОДЕЗИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ(2.1)

де: v — частота електромагнітних коливань;

с = 2,998 ■ 108 м/с — швидкість світла або швидкість розповсюдження випроміню­вання, тобто розповсюдження квантів з однаковою енергією

Е = hA = —, (2.2)

де h = 6,626 -10 34 Дж ■ с — постійна Планка.

По функціях, що виконують джерела випромінювання, останні можна розділити на три великих групи. По-перше, джерела випромінювання можуть застосовуватись для по­будови опорних геодезичних ліній (горизонтальних, вертикальних, довільно орієнтованих в просторі), для побудови геодезичних площин, для опромінювання різних об’єктів певним чином орієнтованих в просторі променем з наступним аналізом поверненого об’єктом ви­промінювання, для вироблення управляючих діянь. Загальною характеристикою цієї групи джерел є те, що вони працюють на довгій відстані в атмосфері при флуктуації її парамет­рів, які необхідно враховувати. До цієї групи джерел слід віднести теплові джерела, лазе­ри, світлодіоди.

По-друге, джерела випромінювання застосовуються для відображення інформації і для забезпечення роботи підсистем, наприклад, джерела світлових потоків в різних моду­ляторах. Загальною характеристикою цієї групи джерел є те, що хоча вони і працюють в атмосфері, але немає необхідності враховувати флуктуацію параметрів атмосфери. До ці­єї групи джерел слід віднести теплові джерела, лазери, світлодіоди, рідинні кристали, га­зорозрядні і люмінісцентні джерела.

По-третє, джерела випромінювання можуть застосовуватися для побудови різних датчиків автоматичних геодезичних систем, наприклад, датчиків кутів нахилу, датчиків ку­тів повороту, датчиків кутової швидкості. Загальною характеристикою цих джерел є те, що вони працюють поза атмосферою. До цієї групи відносяться світлодіоди, кільцеві лазери.

Найбільш широкого розповсюдження в практиці інженерно-геодезичних вимірювань отримали теплові джерела, лазери, світлодіоди, індикатори для відображення інформації. Вірний вибір застосування того чи іншого джерела обумовлений умовами його викорис­тання і, в першу чергу, впливом на параметри світлового потоку атмосфери і її флуктуації.

Оставить комментарий