Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Техніка безпеки при роторному бурінні

Охорона праці й техніка безпеки в геологічних організаціях мають велике значення внаслідок специфіки геологорозвідувальних робіт. Особливі вимоги до робітників геологічних організацій ставляться у польових умовах, тому що крім знання безпечного ведення робіт, вони повинні володіти методами орієнтування на місцевості, вмінням переправлятися через водні перешкоди, способами безпечного будування, поводженням із вогнепальною зброєю тощо, Це вимагає систематичного й цілеспрямованого впровадження охорони праці.

Охорона праці — система законодавчих актів і відповідних соціально-економічних, технічних, санітарно-гігієнічних та організаційних заходів, які зумовлюють безпеку, збереження здоров’я та роботоздатності людини в процесі праці.

Поняття охорони праці складається з трудового законодавства, виробничої санітарії й техніки безпеки.

Трудове законодавство — правові та організаційні акти, які визначають Трудові Взаємовідношення на виробництві — режим робочого часу та відпочинку, умови праці жінок і підлітків, порядок зарахування на роботу та звільнення тощо.

Виробнича санітарія — система організаційних гігієнічних і санітарно-технічних заходів і засобів, які запобігають впливові на робітників небезпечних виробничих факторів. Виробнича санітарія передбачає виконання санітарно-гігієнічних норм і положень, оснащення побутових приміщень па

Щрнємствах, Боротьбу з шумом, вібрацією, забрудненістю, запиленістю, високою температурою на робочих місцях та у виробничих приміщеннях.

Техніка безпеки — система Організаційно-технічних Заходів і засобів, Побігають дії На робітниіків небезпечних виробничих факторів.

Прямо пов’язана з охороною праці й технікою безпеки протипожежна профілактика. Вона вбирає комплекс заходів, спрямованих на запобігання Та Ліквідацію пожеж, захист людей і матеріальних цінностей від вогню

Обладнання, машини, механізми, інструменти, прилади й апаратура, Які Використовуються при геологорозвідувальних роботах, організація й технологія Виробництва Пов’язані з технікою безпеки та виробничою санітарією.

Необхідно забезпечувати захист робітників не тільки від традиційних виробничих небезпек (піднятий вантаж, рухомі елементи машин, гірські умови, Транспорт), А й від інших факторів, які негативно впливають на Здоров’я Людини (іонізуючі Та електромагнітні випромінювання тощо),

Отже, основними завданнями техніки безпеки та виробничої санітарії стають:

1) розроблення і впровадження нової, досконалішої техніки, яка зумовлює безпечне проведення технологічного процесу; повніша механізація та автоматизація основного Та Допоміжного виробництва, що дає змогу виключити перебування людини в небезпечній зоні та звести до мінімуму кількість працюючих у несприятливих умовах;

2) розроблення і впровадження нових досконалих засобів колективного й індивідуального Захисту На вс видах робіт;

3) розроблення нових і вдосконалення діючих заходів Організаці Робіт з безпечних умов праці;

4) розроблення ергономічно зумовлених технологічних процесів — оптимального поєднання трьох елементів: «машина — людина — середовище» як найбезпечніших, найраціональніших режимів праці й відпочинку;

5) навчання робітників передовим та безпечним методам ведення робіт;

6) пропаганда знань і передового досвіду в галузі техніки безпеки, випуск плакатів, навчальних і наочних посібників, кінофільмів, діафільмів тощо;

7) розроблення і поширення нових і вдосконалення діючих нормативів, положень, інструкцій, методичних документів з техніки безпеки та виробничої санітарії;

8) розроблення і впровадження стандартів з безпеки праці;

9) вдосконалення інформації щодо травматизму. Своєчасне доведення до відома робітників усіх геологічних організацій обставин нещасних випадків і нейефективніишх заходів для їх запобігання;

10) вдосконалення форм і методів контролю, виконання діючих правил безпеки й норм виробничої санитарії, забезпечення кваліфікованим техничним керівництвом кожної ділянки робіт;

11) зміцнення трудової та виробничої дисципліни, що знижує кількість нещасних випадків, пов’язаних з грубими її порушеннями;

12) проведення науково-дослідних робіт з вивчення умов праці геологорозвідників і розроблення на цій основі комплексу організаційних и технічних заходів, які зумовлюють безпечне проведення геологорозвідувальних робіт.

Комментарии запрещены.