Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Параметри переробки сировини

Отримання біогазу і біодобрив з органічних відходів заснова­не на властивості відходів виділяти біогаз при розкладі в анаероб­них, тобто безкисневих умовах. Цей процес називається метановим зброджуванням і відбувається у три етапи в результаті розкладання органи чеських речовин двома основними групами мікроорганізмів — кислотними і метановим.

5.4.1 Етапи виробництва біогазу

Процес виробництва біогазу може бути розділений на кілька стадій: гідроліз, зброджування, утворення метану та Симбіоз бак­терій. У цьому складному комплексі перетворення бере участь без­ліч мікроорганізмів, головними з яких є метаноутворюючи бактерії, загальний вид яких наведено на рис. 5.12.

Гідроліз. На першому етапі (гідроліз) органічна речовина фе­рментується позаклітинним ферментами (клітковина, амілаза, про­теаза і ліпаза) мікроорганізмів. Бактерії розкладають довгі ланцюж­ки складних вуглеводнів — протеїни і ліпіди — у більш короткі лан­цюжки.

Зброджування. Кислотоутворюючи бактерії, які беруть участь у другому етапі освіти біогазу, розщеплюють складні орга­нічні з’єднання (білки, жири і вуглеводи) у більш прості з’єднання.

При цьому в зброджується середовищі з’являються первинні проду­кти бродіння — летючі жирні кислоти, нижчі спирти, водень, окис вуглецю, оцтова та мурашина кислоти та інші органічні речовини є джерелом харчування для метаноутворюючих бактерій, які пере­творюють органічні кислоти в біогаз.

image113

Рисунок 5.12 — Структура метанових бактерій

Утворення метану. Метаноутворюючи бактерії, залучені на третьому етапі, розкладають з’єднання з низькою молекулярною ва­гою. Вони утилізують водень, вуглекислоту та оцтову кислоту. У природних умовах метаноутворюючи бактерії існують за наявності анаеробних умов, наприклад, під водою, в болотах. Вони дуже чут­ливі до змін навколишнього середовища, тому від умов, які утво­рюються для життєдіяльності метаноутворюючих бактерій, зале­жить інтенсивність газовиділення.

Симбіоз бактерій. Метано — і кислотоутворюючи бактерії вза­ємодіють у симбіозі. З одного боку, кислотоутворюючи бактерії створюють атмосферу з ідеальними параметрами для метаноутво­рюючих бактерій (анаеробні умови, хімічні структури з низькою молекулярною вагою). З іншого боку, метаноутворюючи мікроор­ганізми використовують проміжні сполуки кислотоутворюючих ба­ктерій. Якщо б не відбувалося цієї взаємодії, в реакторі розвинули­ся б невідповідні умови для діяльності обох типів мікроорганізмів.

Оставить комментарий