Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Підвищення теплоти згоряння

У зв’язку з різноманітністю твердих міських відходів, а також різноманітністю умов навколишнього середовища, соціальними, технічними та іншими обмеженнями в більшості випадків, перш ніж використовувати тверді міські відходи як паливо, їх необхідно збагатити. Збагачення може бути проведене вручну або механічно. Сучасний механічний спосіб збагачення всіх відходів звичайно включає повітряну і магнітну сепарацію і просіювання. Послідов­ність операцій і час, витрачається на кожну з них, можуть бути різ­ними. В результаті вказаних операцій від переробляється маси від­ходів відокремлюються метали і скло, і таким чином збагачується органічна частина. З даних, наведених у табл. 2.4, можна бачити, що в результаті збагачення і осушення теплота згоряння палива, отриманого з відходів, збільшується, наближаючись до теплоту згоряння вугілля, а вміст вологи та золи знижується (з 17,3 до 7,8 г/МДж).

Таблиця 2,4 — Характеристики палив, отриманих з відходів і вугілля [27]

Характеристики палив

Волога,

%

Зола,

%

Теплота згорання до осушки, кДж/кг

Теплота згорання після осушки, кДж/кг

Паливо, отримане з твердих відходів:

до збагачення

22,5

17,3

12111

15627

після збагачення

16,3

7,8

15541

18568

Вугілля східних районів України

12,5

2,8

26875

2.1.4 Відстій міських стічних вод

Типи відстою. Походження відстою може бути різним. Залеж­но від ступеня обробки відстій міських стічних вод звичайно ділять на чотири категорії: первинний, вторинний, третинний і перегній в анаеробних умовах. Необроблений первинний відстій складається з твердих осідають із стічних вод речовин. Він нестабільний і есте­тично неприємний. Вторинний відстій може бути активованим від­стоїмо з біофільтрів очисних споруд і являє собою тверді речовини, що виділяються після вторинного відстою. Тверді речовини, що мі­стяться у вторинному відстої, також щодо нестабільні, але не мають естетично неприємними властивостями, притаманними необробле — ному первинного відстою стічних вод. Третинний відстій є резуль­тат третинного відстою стічних вод, і велику частину його склада­ють неорганічні речовини (наприклад, вапно і глина). Органічна ча­стина третинного відстою також щодо нестабільна.

Кількість відстою. Первинне осадження і активація відстою при звичайній обробці стічних вод дозволяють відокремити тверді речовини. Останнім часом спостерігається тенденція розглядати ві­дстій стічних вод як один з видів твердих міських відходів кількості

з

1,6 кг/м стічних вод [7]. Якщо припустити, що накопичення стіч-

з

них вод на душу населення в середньому становить 0,379 м /добу, то на населення в 1 млн. чоловік буде припадати 98 т сухого від­стою, а в масштабі України — 8,64 млн. т на рік.

До осушення відстій містить велику кількість вологи. Так, на­приклад, відстій, який надходить з осадового басейну, містить бли­зько 95 % вологи. Після деякої стабілізації відстою, яка досягається шляхом її зброджування, вміст твердих речовин становить ЗО %. Згідно з реальним оцінками, Україна можуть мати щорічно 28,2 млн. т відстою з 70 % вологи.

Характеристика відстою. Частка вмісту органічної частини ві­дстою міських стічних вод коливається від 50 % в перегній відстої до приблизно 70 % в необробленому відстої. У випадках типових відстою вміст азоту (14) досягає 2 %, фосфору (у вигляді Р205) -4 %, калію (у вигляді К20) — 0,5 %. Відзначаються також сліди елементів Cd, Cu, Ni, Cr, Hg і Pb.

Використання відстою. Енерговміст необробленого відстою дорівнює приблизно 16284 кДж/кг сухої речовини. Це означає, що при сучасних темпах накопичення відстою міських стічних вод з них можна отримати приблизно 1,41 -1014 кДж/год.

Однак практичне використання відстою як паливо викликає істотні ускладнення. Головна складність полягає в тому, що високе вологовміст не дозволяє використовувати відстій без осушування, на яку витрачається фактично вся виділяється в процесі його горін­ня енергія, не кажучи вже про витрати, пов’язаних з дотриманням встановлених норм щодо запобігання забруднення навколишнього середовища.

Одним з найбільш ефективних методів отримання енергії з ві­дстою міських стічних вод, мабуть, є виробництво метану шляхом анаеробного перегнивання відстою. Проте існуючі установки для такого процесу або не функціонують, або експлуатуються головним чином для часткової обробки відстою та зменшення його об’єму.

При цьому лише на деяких установках одержуваний газ використо­вується для підігріву перегноювачив, у той час як більша частина метану втрачається.

Що стосується практичної значущості відстою після хімічної обробки стічних вод на третинному етапі як можливого джерела енергії, в даний час з-за наявності в них негорючих з’єднань мож­ливість його використання для виробництва енергії викликає сум­ніви.

Використання відстою міських стічних вод у сільському гос­подарстві вимагає значно менших, економічних та енергетичних витрат. Але в цьому випадку необхідно бути впевненим, що за сво­їм складом отстой може бути застосований як добриво ґрунту.

Деякі великі скотовідкормлюючи господарства промислового типу намагалися здійснити біогазіфікацію не тільки з метою вироб­ництва енергії, але також для забезпечення санітарно-профілактич­них умов при підготовці відходів для переробки.

Оставить комментарий