Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Прийняті допущення і класифікація компонентів, що станов­лять органічне середовище біореактору

Розглянемо судину або контейнер, заповнений органічною ма­сою, де відбувається процес життєдіяльності мікроорганізмів одно­го вигляду (монокультури мікроорганізмів). Об’єм вважається по­стійним. Зміст органічної маси розділимо на п’ять основних скла­дових компонентів:

1. Мікроорганізми, життєдіяльність яких є основною причиною всіх змін, що відбуваються в органічному середовищі. їх масу в контейнері по­значимо через ті.

2. Газ, який виділяється в результаті життєдіяльності даного виду мік­роорганізмів, масу якого позначимо пц.

3. Інші продукти життєдіяльності данного виду мікроорганізмів. їх ма­су позначимо m3.

4. Частина органічної маси, яка служить продуктом живлення для да­ного вигляду мікроорганізмів. Масу її позначимо пц.

5. Деякі нейтральні або мало корисні і мало шкідливі речовини для да­ного виду мікроорганізмів. Позначимо їх масу через 1115.

Часто вони не беруть участь в даних процесах, тільки займа­ють деякий об’єм. Від них можна було б позбавитися шляхом по­переднього очищення органічного середовища, але це вимагає пев­них витрат, і від них повністю позбавитися не вдається. А в деяких випадках ця складова, наприклад, вода, є невід’ємною частиною органічного середовища і процесів що протікають в ній. Тут виді­лено найбільш істотних п’ять компонентів даного середовища. Слід зазначити, що концентрація молекулярного кисню і кислотність се­редовища, разом з температурою середовища, мають істотний вплив на життєдіяльність мікроорганізмів, вони або створюють умови для розвитку тих, або інших видів мікроорганізмів або при­гнічують їх розвиток. Перш за все, відмітимо, що за наявності мо­лекулярного кисню не всі види мікроорганізмів розвиваються. Тут такий вид процесів, в яких присутній молекулярний кисень, не роз­глядатимемо. Розглядатимемо мікроорганізми, які розвиваються за відсутності молекулярного кисню. Передбачається, що аерація від­сутня. Мікроорганізми і середовища їх життєдіяльності такі різно­манітні, що всі їх не можливо врахувати в межах однієї роботи. Па­раметри, які не враховуються тут, вважатимемо незмінними або та­кими, що не впливають в межах процесів, які вивчаються [67].

Приймемо, що всі компоненти, які становлять, параметри ор­ганічної маси за об’ємом контейнера розподілені рівномірно. Біо­логічні процеси розглядаються в динаміці, як функції часу. Буду­ються загальні математичні моделі, засновані на законах збережен­ня, і наближені залежності коефіцієнтів побудованих динамічних систем від параметрів, що впливають на процеси. Процеси, які про­тікають в органічному середовищі достатньо складні, багатошарові і істотно залежать від умов, що забезпечують життєдіяльність мік­роорганізмів. В основному розглядається випадок, коли об’єм (кон­тейнер) замкнутий, але газ, що утворився в контейнері, безперервно відводиться по спеціальній трубці, але при цьому зовні в контейнер нічого не потрапляє. Процес управляється шляхом відведення і під­ведення тепла з зовні до стінок контейнера.

Оставить комментарий