Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Рівняння в безрозмірній формі

Виберемо наступні одиниці масштабу: т0 — масштаб маси, од­наковий для всіх видів організмів і речовин, to — часу, w0 — кількості теплоти, Т0 — температури, 10 — лінійного розміру 1. Масштаб теп­
лоємності с приймемо рівним Co=Wo/m0T0, а коефіцієнта тепловід­дачі — 6o=l/toT0l02

Введемо безрозмірні величини:

безрозмірна маса іщ = in,/іп0, (і=1, 2, 3, 4), час t = t/t0, тепло w = w/w0, тем­пература Т = Т/Т0, лінійний розмір 1 = 1/10, теплоємність с = с/с0, площа S = S/lІ, а = а/а0, k = t0/ki (і = ї,2,3,4), kio = t0/k10, kn = t0-T0-ku, ki2 = t0 • m0 • k12, ko =t0 — m0 — k13, kn = t0 • T02 • k14.

Тоді рівняння розвитку мікроорганізмів описане авторами [67, 212] у безрозмірних величинах запишуться у вигляді:

Подпись:dt

Безрозмірні величини дозволяють побудувати умови подоби процесів. Для цього треба зберегти значення безрозмірних коефіці­єнтів, а розмірні можуть мінятися.

Помітимо, що вибір значень масштабів перебуває в нашому розпорядженні. Якщо прийняти, наприклад t0=l (с), 10=1 (т), т0=1 (кг), Т0=1 (1 °С), w0=l (ккал), то масштаби теплоємності с0 і коефіці­єнта тепловіддачі б0 також будуть рівними одиниці зі своїми розмі­рностями. Тоді система рівнянь (3.21)-(3.25) і (3.134)-(3.138) збі­жаться не тільки по виду, але і величини масштабів всіх змінних будуть дорівнювати одиниці, це означає, що збіжаться також і чи­сельні значення рішень.

Оставить комментарий