Солнечная электростанция 30кВт - бизнес под ключ за 27000$

15.08.2018 Солнце в сеть
Производство оборудования и технологии
Рубрики

Властивості біомаси як енергетичного палива

Біомасу можна розділити на категорії (рисунок 4.6):

— деревинна біомаса. Дана категорія включає: лісоматеріали; необроблені або такі, що залишилися від переробки залишки дере­во- і тирсоматеріалів; молоді дерева, що швидко ростуть, спеціаль­но посаджені для вирубки (наприклад, верба, тополя);

— не деревинна біомаса. Включає: муніципальні і промислові відходи; продукти життєдіяльності, що залишилася після вирощу­вання сільськогосподарських тварин; сільськогосподарські і водні рослини; зернові, після збору урожаю з яких залишається велика кількість рослинної частини придатною для спалювання (напри­клад, кукурудза, буряк, рапс). Як сировина для енергетичного ви­користання відходи біомаси характеризуються наступними показ­никами: теплота згоряння, зміст летучих речовин, наявність сірки, хлору, зольність, вологість, форма й гранулометричний склад час­ток [127, 133, 3].

image084

Рисунок 4.6 — Енергія з біомаси [134]

Теплота згоряння більшості видів відходів біомаси перебуває в межах 13… 19 МДж/кг [127, 133-134]. Основний вплив на теплоту згоряння робить вологість палива [131, 135]. Кількість і склад біо­маси, який отримується від різних тварин показано в таблиці 4.4.

Наявність у паливі таких домішок, як сірка й хлор, знижує йо­го якість, однак у відходах біомаси зміст сірки невеликий (0,2…0,77 %) [136, 137] у порівнянні з вітчизняним вугіллям, що містить Sp = 2.. .3 %. У той же час зміст хлору в органічних відхо­дах може перевищувати аналогічний показник для викопного пали­ва. Так, деревина містить менш 0,1 % хлору, а солома — до 0,75 %, у той час, як у вугіллях, частка хлору не перевищує 0,08 % на робочу масу палива [131]. Зміст золи в біомасі залежить від пори року, ґрунту, клімату й т. п. Реальна зольність деревного палива з ураху­ванням зберігання й транспортування досягає 1,5…2 % за рахунок забруднення деревини.

Т варина

Вага тва­рини, кг

Об’єм

біомаси,

м3/добу

Мокра

маса біомаси, кг/добу

Склад біомаси, %

Во­

лога

Летючі

ком-ти

Азот

Фосфор

Калій

М’ясна

худоба

500

0,028… 0,037

27,7…36,6

85

9,33

о

Г"

f

о

А

г

о

0,09… 0,25

0,14…0,28

Молочна ху­доба

500

0,031… 0,036

ЗО,2…35,0

85

7,98

0,38… 0,53

0,06…0,1

0,13…0,3

Коні

500

0,025

28,0

60

14,3

0,86

0,13

0,3

Свині

100

0,0056… 0,0078

5,4… 7,6

80

7,02

0,59… 0,83

0,2… 0,6

0,24

Вівці

50

0,002… 0,003

1,9…3,0

70

21,5

1,0…1,9

0,3

0,78

Домашня

птиця

2,5

0,00014…0,00017

0,14…0,17

82

16,8

0,86

0,13

0,43

Зольність біомаси у вигляді соломи різних культур, соняшни­кової лузги, очерету, хвої й т. п. перевершує зольність деревини й перебуває, в основному, у діапазоні 3…7 % [138, 139], а зольність рисової лушпайки може досягати 20 % на робочу масу палива, зо­льність тваринного гною 14.. .40 % . Форма й розміри часток, з яких складаються відходи біомаси, дуже впливає на способи їхнього ви­користання. Значення має також дисперсний склад часток. У випа­дку органічних відходів, як правило, ми маємо справу з матеріала­ми, що складаються з дрібнодисперсних часток різної форми й ма — ючих низьку насипну щільність (120…260 кг/м — для деревного палива, 605.. .750 кг/м — для тваринного гною) [140, 141]. Хімічний склад відходів біомаси спричиняється великий вихід летучих речо­вин при нагріванні (70…75 %). Ці особливості відходів біомаси не­обхідно враховувати при виборі й удосконалюванні технологій і встаткування для їхнього використання в енергетичних цілях.

Для обробки та утилізації органічних відходів використову­ються, в основному, такі групи методів (рис. 4.7) [142, 143, 147]: фізичні, механічні, хімічні, біологічні.

image085

Рисунок 4.7 — Методи переробки органічних відходів

Із біологічних методів на особливу увагу заслуговує анаеробне зброджування, але перед цим нами будуть обґрунтовані показники сировини та методи обробки та утилізації відходів для виробництва біогазу.

Оставить комментарий